گلخانه ی بدون سموم

موضوعاتی که ما در آن کار ویژه انجام داده ایم: دارای مرجع های همکار بین المللی هستیم.

گلخانه های آکواریومی آپارتمانی، (متوسط و زراعی)

دفع آفات بدون سم

مواد مغذی گیاه با 20 درصد راندمان بیشتر محصول بدون سم

استفاده از طیف نور در صرفه جویی انرژی و ایجاد خصوصیت های مورد نیاز بازار

/ 0 نظر / 22 بازدید