خدمات برای ایجاد ارتباطات وسیعتر

سابقه ما روی مشاوره ونظارت به تحقیقات ٢۶٠٠ موضوع-

واردات مجانی بیست کارخانه بدون انتقال ارز کامل-

مشاوره ثبت اختراع در خارج-

اصلاح قراردادهای خارجی در زمینه های مختلف-

تهیه متون برای چاپ در زمینه های تفسیر کتب الهی وزندگی پیامبران وبزرگان-

انتقال دانش فنی روی صدها زمینه ای که در ایران وکشورهای هدف نبوده است.-

ارتباطات با همه مراکز مستقیم وغیر مستقیم واموزش روشهای ان.-

/ 0 نظر / 23 بازدید