چگونه رقبا را در کنار خود بیاوریم

با شراکت در تولید محصولات نیمه ساخته بهتر میتوانیم وارد رقابت بازار جهانی شویم

برنامه ریزی متمرکز و نیمه متمرکز

آموزش مدیریت کاستن هزینه و بهینه کردن نتیجه