برای بالا بردن راندمان تولید علم و کاهش ساعت نفر هزینه فعالیت تخصصی،

تولید سینتسایزر های اتوماتیک بدون دخالت انسان

پیدا کردن روش های مختلف حل مسائل تکنولوژیکی تولید و طراحی

آموزش افراد آماتور به صورت حرفه ای در تحقیق